Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten, gevestigd te Arnhem

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten. De maatschap aanvaardt de opdracht en bepaalt welke advocaat de opdracht uitvoert.
 2. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten is een kostenmaatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
 3. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de aan de maatschap verbonden natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 5. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Tanoğlu &Nieuwenhuis Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.
 8. Tanoğlu &Nieuwenhuis Advocaten zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, of in geval dat sprake is van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de hiervoor benodigde stukken (met name de toevoeging) is ontvangen. De hoogte ervan zal door Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten die Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet. Een percentage van 8% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten.
 10. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 12. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten is indien noodzakelijk vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 13. Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de cliënt binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft en hem daarbij eventueel in overweging kan geven de klacht onder de aandacht te brengen van de Deken van de Orde van Advocaten van Gelderland. Indien u  van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij de maatschap Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten is aangesloten. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Voor meer informatie over de klachtprocedure kunt u tevens terecht op de website van de Geschillencommissie:
  https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&code=adv.
 14. De rechtsverhouding tussen Tanoğlu & Nieuwenhuis Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.